IVN vrijwilligers

We zijn alweer begonnen met het vrijwilligerswerk. Heb je zin om mee te werken? We werken weer op 14 en 28 oktober, 11 en 25 november en 9 december.

 

Akkoord over Nimmerdor: kleinschaliger onderhoud

Afgelopen winter heeft de gemeente grootschalig gekapt in een deel van Nimmerdor. Voor een deel was dit buiten de afspraken met de werkgroep Nimmerdor en buiten het gemeentelijk beheer- en werkplan om. De gemeente heeft naar ons en in de raad de fouten erkend en daarop een extern onafhankelijk adviseur gezocht, om het beheer te evalueren.

DSC01868

 

De adviseur Simon Klingen, met een achtergrond van meer dan 30 jaar bosbouwkundig advies, kwam tot de volgende aanbevelingen:

  • Nimmerdor is een zeer populair wandelbos, met of zonder hond. Dat vraagt voorzichtigheid in de aanpak: de beleving van de vele bezoekers is zeer belangrijk (want de belangrijkste maatschappelijke functie)
  • In het huidige beheerplan is weinig aandacht voor de recreatieve functie van Nimmerdor
  • Richt het beheer op het hier en nu, niet op maatregelen die over tientallen jaren het ‘juiste effect’ kunnen sorteren
  • Volg de natuurlijke ontwikkeling, ga niet hele percelen ‘omvormen’ (=kappen en herplanten)
  • Zorg dat de bosbodem zo min mogelijk verstoord wordt
  • Ga ontspannen om met exoten als Amerikaanse eik en vogelkers
  • De vogelkers vormt geen groot probleem in Nimmerdor en is van belang voor de ecologie (een nieuw bosbouwkundig inzicht)
  • De IVN-vrijwilligers hebben een grote rol om waar nodig de dominantie van de Amerikaanse eik terug te dringen en andere soorten meer kans te geven (voor een weerbaar en gevarieerd bos)

red nimmerdor logo groen

 

Gemeente neemt advies over

Komend winter worden geen grote werkzaamheden in Nimmerdor uitgevoerd, alleen noodzakelijk onderhoud i.v.m. veiligheid in het bos (laanbomen). Het geleidelijk terugdringen van Amerikaanse eik in percelen waar deze dominant is, wordt door vrijwilligers gedaan.

 

Interesse in het vrijwilligerswerk? Elke veertien dagen op zaterdag van 10 tot 1 uur. Meld je aan bij het IVN:

nimmerdor@ivnamersfoort.nl

 

red nimmerdor logo groen

 boswerkzaamheden

Gefaseerde aanpak vervanging beukenlaan

In de werkgroep Nimmerdor (met burgers en vertegenwoordigers van de gemeente) is uitgebreid gesproken over vervanging van de 400 meter beukenlaan (oostzijde middenlaan). Vanuit de werkgroep is het belang van de natuur- en recreatieve waarde sterk benadrukt. Er is in de werkgroep consensus over de veiligheid van de laan, die de gemeente moet waarborgen. Het gaat immers over een druk bezocht stadsbos. Omdat de beuken op leeftijd zijn, is de verwachting dat gemiddeld zeven beuken per jaar gekapt zullen moeten worden, omdat ze in slechte staat verkeren. Verder zullen jaarlijks op basis van grondige inspectie dode takken gesnoeid worden. De gemeente is akkoord om budget waar het sterrenbos-noord mee aangelegd zou worden (en zou resulteren in 2 hectare = vier voetbalvelden kaalslag), over te hevelen naar extra onderhoudskosten die een oude laan met zich meebrengt.  In 2018 wordt door de werkgroep gekeken naar de staat van de laan op dat moment en gekeken wanneer er in het gedeelte waar de meeste gaten zijn gevallen mogelijk begonnen moet worden met aanplant van jonge buken. Een andere optie is de gehele laan later in één keer te vervangen, als er meer gaten zijn gevallen. Hier zijn wij als Comité Red Nimmerdor ernstig op tegen. De werkgroep Nimmerdor (met daarin diverse burgers) heeft inzicht gekregen in de kosten van de opties die open liggen. Vooralsnog houden wij vast aan het bereikte akkoord in de werkgroep van juni 2016: vervanging in drie keer, of liefst een nog meer gefaseerde aanpak. Er staan naar onze mening nog teveel monumentale beuken en is al 400 meter laan geheel gekapt.

De externe adviseur Simon Klingen zal waarschijnlijk ook adviseren in de aanpak van de laanbomen.

 

 

Beheer zonder Roundup: vrijwilligerswerk
De werkgroep heeft afspraken gemaakt met de wethouder hoe er vanaf najaar 2016 zónder het bestrijdingsmiddel glyfosaat (merknaam Roundup) exoten (Amerikaanse eik en vogelkers) in het bos worden gesnoeid en gerooid. Het Beheerplan Nimmerdor en Oud Leusden blijft het uitgangspunt bij de aanpak van de bosvakken. Maar het advies van de externe adviseur betekent een flinke koerswijziging: Amerikaanse vogelkers is geen groot probleem en hoeft niet bestreden te worden. De Amerikaanse eik domineert wel op sommige plaatsen en kan door vrijwilligers geleidelijk teruggedrongen worden ten gunste van andere boomsoorten (die daardoor meer licht krijgen en harder groeien). Ook aanplant van soorten als beuk en spar als natuurlijke concurrentie behoort tot de opties.

Het IVN Amersfoort (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) coördineert het vrijwilligerswerk en zorgt voor gereedschap en koffie/thee met koek voor de gezellige pauze. Wij hebben inmiddels afgesproken dat het werk dat de gemeente door een aannemer laat uitvoeren volgend is op wat wij als vrijwilligers in het bos kunnen doen.

hoofdlaan winter

 

Onze belangrijkste punten in de werkgroep zijn steeds geweest:

– Een gefaseerder verjonging van de beukenlaan-oost; deze heeft nog teveel gezonde bomen en is te monumentaal om nu al geheel te kappen. Totale kap in 2019 van 400 meter monumentale beukenlaan is niet meer aan de orde. Wel gaan we voorjaar 2018 verder kijken naar een aanvaardbaar compromis tussen langer behoud van de laan, de grote natuurwaarde ervan, kosten en veiligheid.
– Een gefaseerder dunning op Amerikaanse eik en geen grote rigoureuze ingrepen meer op de ondergroei, zodat Nimmerdor een dicht bos blijft en de natuur de kans krijgt zich te herstellen. De gemeente steunt het inzetten van vrijwilligers, gecoördineerd door het IVN.
– Stop met gebruik van Roundup; wethouder Tigelaar steunt het terugdringen van Amerikaanse eik en vogelkers zonder Roundup.
– De plannen voor sterrenbos-noord en de sleeheuvel zijn on hold. Binnen de huidige participatiegroep gaan we hier verder naar kijken. Omdat de plannen over 10 jaar uitgevoerd zouden worden, is hier in de besprekingen geen prioriteit aan gegeven. Aan de vlinderwal aan de noordzijde van Nimmerdor wordt apart een inspraakronde gewijd.

ruben in sneeuw

 

Gezocht: vrijwilligers voor Nimmerdor! 

De plannen zoals we die nu hebben kunnen afspreken met de gemeente Amersfoort en waar wethouder Menno Tigelaar zijn volledige goedkeuring aan heeft gehecht, kunnen niet zonder vrijwilligers.
Wij hebben vanuit de werkgroep ingezet op het weerbaar maken van het bos: bevoordeel de zomereik, berk, beuk, lijsterbes, vuilboom, grove den en spar en ze gaan het winnen van Amerikaanse eik en vogelkers.

Deze visie is bekrachtigd door het advies van extern adviseur Simon Klingen en overgenomen door de gemeente. Wil je het bos gefaseerd weerbaar maken en geen kaalslag plegen, dan moet je met vrijwilligers werken. Het IVN coördineert de vrijwilligersgroep, elke veertien dagen op zaterdagochtend. Verzamelen ingang Keesomstraat om 10 uur.

Volgende data: 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december.

Meld je meteen aan:

nimmerdor@ivnamersfoort.nl

 

Wil je op de hoogte gehouden worden?

Velden met een * zijn verplicht

Wij gebruiken je email alleen om je af en toe op de hoogte te houden en zullen deze onder geen enkele voorwaarde delen met derden.